Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

10 | FAKLENS HISTORIE

Nr. 7-10: Tvangsaktivering, menneskeret og indvandrere


Under overskriften "Moderne slaveri" behandlede Faklen nr. 7 dansk tvangsaktivering, der blot er et andet ord for regulært tvangsarbejde, hvor arbejdsløse tvinges i ofte meningsløse aktiveringsprojekter, uden samme rettigheder og til langt lavere løn end almindelige ansatte på arbejdsmarkedet.

Forskellige aspekter af problematikken blev analyseret, idet eksempler på konkret tvangsaktivering refereredes i artiklen "Erfaringer med tvangsarbejde", som så igen blev sat i relief af "Fattigdommen i Danmark", der belyste det forhold, at 200.000-400.000 danskere lever under fattigdomsgrænsen. De udstødtes status fastholdes, hvad enten det sker gennem arbejdstvang eller økonomisk tvang, og i begge tilfælde etableres et underprivilegeret proletariat uden samme rettigheder som den arbejdsføre del af befolkningen.

Imens opruster den ejendomsbesiddende del af samfundet og bruger over 25 milliarder kroner årligt på overvågning og beskyttelse. De private vagtværn er nået op på en styrke på omkring 10.000 ansatte, og som det fremgår af artiklen "Politiets hjælpepoliti", udfører disse i stigende grad regulært politiarbejde - ikke sjældent er deres indsats rettet mod "klienterne" fra den underprivilegerede, tvangsaktiverede underklasse og forstærker derved polariseringen i samfundet.

Økonom og tidligere direktør i LEGO-gruppen, Per Sørensen gav i et interview i samme nummer af Faklen udtryk for, at vi må opgive tanken om at presse folk til at arbejde, eftersom der ganske enkelt bliver arbejde til stadig færre. I stedet skal vi se det som en positiv mulighed at kunne tænke i visionære baner, hvor marginaliseringen ophæves, mens arbejdet fylder stadig mindre i den enkeltes tilværelse. Per Sørensen udtalte bl.a.:

Jeg kender mange mennesker, der godt kan få tiden til at gå, også uden at arbejde. Vi er bare kommet derhen, hvor dét ikke er salonfähigt, og måske er det virkelige problem i dag, at det ikke er socialt acceptabelt at være arbejdsfri.

Men det er dybest set paradoksalt. Der findes ikke én virksomhed eller én organisation i Danmark, der ikke forsøger at reducere anvendelsen af den menneskelige arbejdskraft mest muligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at afskaffe arbejde, men i stedet for at legalisere arbejdsfrihed kriminaliserer vi dem, der ikke arbejder. Hvis vi vil afskaffe arbejdet, må vi da også gøre det muligt at være arbejdsfri, ellers er det mildest talt tosset.

Vi opfatter arbejdet som en velsignelse, uden hvilken et ordentligt liv ikke kan leves, og vi tvangsaktiverer dem, der har en anden opfattelse. Vi gør det ikke af ondskab, men for at hjælpe. Vi synes, det er synd for dem, der ikke har noget arbejde. Men hvis der så kommer en, som er glad for ikke at arbejde, bliver vi misundelige og beskylder ham for at nasse, og det til trods for at vi jo selv opfatter arbejde som en velsignelse.

En del af forklaringen på paradokset skal nok historisk søges i vores protestantiske etik.

På den ene side er arbejde vejen til frelse, men på den anden side er det ikke rigtigt arbejde, hvis man nyder det. »Lediggang er roden til alt ondt« og »man skal yde, før man kan nyde« er jo protestantiske ordsprog, vi alle kender og er vokset op med. Det er en etik, der passer godt til et samfund, hvor alle skal yde, og hvor man står i gæld til samfundet - og det opretholder produktionen. Vi har her forsagelsestanken, sparsommelighed og idealet om at være haushälterisch. Man kan sige, at kapitalismen og protestantismen går hånd i hånd - man må således ikke more sig, før man har haft det skidt; du skal ligesom gå grueligt meget ondt igennem, før du får lov til at nyde.

(…)

Selv om vi producerer mere og mere, bliver der ikke skabt flere jobs. Tværtimod kan vi rationalisere endnu hurtigere. Der er også økonomer, der siger, at stadig stigende vækst er nødvendig for at opretholde fuld beskæftigelse, altså hurtigere og hurtigere for at opnå det samme.

Hvis vi nu på samme måde skal bruge flere og flere ressourcer på at bekæmpe arbejdsløsheden, og det ikke hjælper, så er det jo et tegn på, at vi skal til at sige: OK, skal vi ikke holde op med at bekæmpe den. Det er ligesom med narkotika; arbejdsløshed er ikke farlig, men det er farligt, at den er forbudt.

For at vende spiralen af fattigdom, arbejdstvang og/eller rettighedsfratagelse tilsluttede Faklen sig ideen om borgerløn. I artiklen "Borgerløn" i Faklen nr. 7 hed det bl.a.:

I stedet for hele det nuværende morads af forskellige satser og pligter og den næsten vilkårlige forskelsbehandling af dagpengemodtagere, folkepensionister, efterlønsmodtagere, invalide, asylsøgere, bistandsklienter under 25 år, bistandsklienter over 25 år, studerende under 25 år, studerende over 25 år etc. kunne man én gang for alle erstatte hele systemet med én fast ydelse, der er lige for alle - en værdig, betingelsesløs borgerløn, udbetalt til enhver, der står uden for arbejdsmarkedet. Eneste variation i udbetalingen måtte naturligvis være et fast tillæg afhængigt af det antal børn, man måtte forsørge.

Men hvilken konkret model, borgerlønnen måtte antage, er foreløbig mindre vigtigt end selve tankegangen, hvorfor det heller ikke er afgørende, hvorvidt den månedlige ydelse skulle være f.eks. fem, syv eller ti tusind kroner - det er kun et simpelt spørgsmål om prioritering. Langt hovedparten af udgifterne kommer selvfølgelig fra det trecifrede milliardbeløb, vi i forvejen anvender til offentlige ydelser, ligesom der er store besparelser at hente på at nedlægge talrige af de meningsløse beskæftigelsesterapeutiske kurser og aktiveringer og den hermed forbundne administration. Og selv om dette ikke skulle være tilstrækkeligt, er det selvfølgelig kun mangel på politisk mod og vilje, der måtte forhindre os i at inddrage nogle af de enorme private kapitalreserver, sætte skatten drastisk i vejret for de velhavende eller fjerne alt, hvad der hedder fradrag, og derved udligne skatten, så ikke de velhavende fortsat kan slippe med den reelt laveste skatteprocent.

Så længe de rige ikke fattes penge, fattes riget ikke penge - så enkelt er det.

Endelig må man jo heller ikke glemme, at borgerløn lige så lidt som de eksisterende offentlige ydelser er at regne som ren statsøkonomisk tilsætning. Udgifterne til de mange hundredtusinde mennesker på offentlige ydelser ryger i vid udstrækning tilbage i systemet, eftersom alle mennesker selvfølgelig skal have mad, klæder, bolig etc., som så igen er grundlaget for andres erhverv.

Men hvem ville vel overhovedet gide arbejde, om man bare kunne blive passivt forsørget af det offentlige? Denne indvending er uholdbar.

Det reelle antal i gruppen af arbejdsduelige uden for arbejdsmarkedet i Danmark har ikke udvist noget som helst dokumenterbart systematisk fald, hvor understøttelsen blev nedskåret, lige så lidt som det har udvist nogen markant stigning afhængig af en relativt mere økonomisk fordelagtig understøttelse - altså er der ingen grund til at tro, at gruppen af mennesker, der overhovedet ikke ønsker at arbejde, er særlig stor, endsige er videre afhængig af størrelsen på den offentlige ydelse til arbejdsløse.

Endelig må man da også spørge sig selv, om det menneske, som finder udfordring og tilfredsstillelse i sit arbejde, virkelig ville droppe det, blot fordi det ikke var en økonomisk livsnødvendighed længere? Og hvis han ikke ville det, så er der kun en »fristelse« i at sige sit job op for den, hvis arbejde f.eks. er alt andet end tilfredsstillende, ikke mindst ensidigt gentaget arbejde - man ville med andre ord ikke længere kunne få hvem som helst til hvad som helst, respekten for det enkelte menneskes værdighed ville nødvendigvis vende tilbage, også på arbejdsmarkedet.

Temaet arbejdsfrihed/borgerløn behandledes også i lederen i Faklen nr. 3 og 4 (se også FAKLENS HISTORIE, afsnit 3).

Daværende medarbejder ved Faklen, Chano Jørgen Kristensen skrev kronikken "Man må yde, før man kan nyde" i Information den 23.3.99, der kritiserede tvangskativeringssystemets ensretning med udgangspunkt i hans egne erfaringer - Information tog med afsæt i den pågældende kronik emnet op i en række efterfølgende artikler.

Chano Jørgen Kristensen skrev bl.a.:

Fra de politiske højborge udråber man for tiden parolen "Fuld beskæftigelse!" Oven i købet, som var det en gave til befolkningen. Og sandelig om store dele af befolkningen ikke også lader sig overbevise og selv betragter disse gamle vekendte toner som en gave - Arbeit macht frei, husker I? Man forstår, at man må yde, før man kan nyde.

Det synes således at være samfundets vurdering, hvornår og hvordan man yder og nyder, ikke det enkelte individs. Det kan umiddelbart undre, for hvordan kan samfundet - eller mere præcist: Et formelt væsen som kommunen - vurdere noget så individuelt og personligt relateret uden at have noget personligt kendskab til det menneske, hvis sag man behandler,?

Svaret er selvfølgelig det helt simple, at sagsbehandlingen ikke tager udgangspunkt i noget som helst individuelt - at mennesket i sagen er insignifikant, og at hele sagsbehandlingen er lige så generel, som fåreavlerens behandling af sin fåreflok, når de skal klippes. Alle er ens. Alle har samme vilkår. Ulden skal produceres, og man henter dem ind, alt efter hvem der står nærmest. Fuld beskæftigelse! Alle mand i trøjen.

Jeg er imidlertid borger i dette land. En status, der ikke af sig selv sætter mig i gæld til resten af samfundet, hvorfor jeg ikke på noget tidspunkt kan føle mig skyldbetynget over at bede samfundet om økonomisk bistand.

(…)

Den øjeblikkelige respons er - uden så meget at konsultere mig - at indsætte mig til beskæftigelse på en produktionsskole, hvis eneste formål tilsyneladende er, at lære mig at masseproducere - for mig - fuldstændig meningsløse og ligegyldige varer. Reel undervisning er der overhovedet ikke tale om, og processen at masseproducere kræver i sagens natur ingen undervisning, men alene instruktion.

Havde jeg præferencer i den henseende, ville jeg have gjort karriere i militæret.

Det åbenbare formål er således også kun at beskæftige mig alene for princippets skyld. At undgå at jeg »forfalder« til lediggang - jeg kunne jo få smag for at være … fri? Altså i bund og grund, at have en opdragende indflydelse på mig.

Dette må jeg imidlertid opponere imod. Jeg er et voksent og ansvarligt menneske - og definitionen på ansvar påhviler mig selv som individ, ikke kommunen som institution. Jeg har fået min opdragelse, og har endda eget barn, som jeg til fulde magter at opdrage uden statslig hjælp - fri mig, tak.

Jeg kan altså ikke være interesseret i at blive opdraget på, da jeg må, skal og vil betragte mig selv som et frit og selvstændigt individ.

I kraft af min eneste reelle mulighed for en karriere i dette land gennem uddannelse og senere erhvervs- eller kommunal ansættelse, står jeg over for ingen anden mulighed end at tjene samfundet (nu hvor vagabond ikke forekommer mig en tiltalende mulighed), hvorfor samfundet står i en form for gæld til mig. Jeg er dets rygmarv. Det er svært at forstå, jeg véd det, men prøv.

Faklen har endvidere argumenteret for, at tvangsarbejdet er i modstrid med menneskerettighederne. I artiklen "Tvangsarbejde krænker menneskerettighederne" i Faklen nr. 7 hedder det herom:

I den Europæiske Menneskeretskonvention, EMRK, som Danmark har underskrevet og forpligtet sig juridisk på, hedder det bl.a.:

Artikel 4, stk. 2

Ingen må beordres til at udføre tvangs- eller pligtarbejde.

I FNs menneskerettighedserklæring, som Danmark har underskrevet og forpligtet sig juridisk på, hedder det bl.a.:

Artikel 23
1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.
3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse og om fornødent tillige andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

Artikel 24
Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden og til periodisk ferie med løn.

(…)

En tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager i Danmark har ikke altid ret til »frit valg af beskæftigelse« (artikel 23, stk. 1).

En tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager i Danmark har ikke altid ret til »lige løn for lige arbejde« (artikel 23, stk. 2).

En tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager i Danmark har ikke altid ret til at »danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser« (artikel 23, stk. 4).

En tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager i Danmark har ikke altid ret til »periodisk ferie med løn« (artikel 24).

Danmark efterlever ikke forbudet mod tvangsarbejde: »Ingen må beordres til at udføre tvangs- eller pligtarbejde.« (EMRK, artikel 4, stk. 2).

Det er vor klare opfattelse, at Danmark overtræder EMRK, artikel 4, stk. 2, samt at retten til arbejde og til beskyttelse af beskæftigelse (FNs menneskerettighedserklæring, artikel 23, stk. 1) ikke kan ophæve de ovenfor nævnte fire rettigheder i artikel 23 og 24, dels fordi »ret« ikke er det samme som »pligt«, dels fordi erklæringen afslutningsvis i artikel 30 understreger: »Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.« Man kan altså ikke påberåbe sig menneskerettigheder som grundlag for at suspendere andre menneskerettigheder.

Med udgangspunkt i en konkret sag om en tvangsaktiveret akademiker ansøgte Faklen grundet sagens principielle karakter om fri proces for at føre sagen hele vejen igennem det juridiske system - og om nødvendigt til den Europæiske Menneskeretighedsdomstol i Strasbourg. Ansøgningen om fri proces blev imidertid afvist, og det samme gjorde anken herover, hvorfor vi indtil videre har måttet nøjes med at opfordre andre, evt. faglige organisationer, der kan finansiere de store udgifter, som er forbundet med en så omfattende retssag, til at samle handsken op. Siden 2000 har så advokat Christian Harlang og Landsorganisationen af Arbejdsledige (LA) arbejdet på at rejse sag mod staten for overtrædelse af Grundloven i forbindelse med tvangsaktiveringen.

Imellemtiden følger Faklen udviklingen af den politiske debat om den fortsatte tvangsaktivering af ca. 70.000 mennesker årligt, dels i Samfundsudsigten, dels på den særlige temasektion "Tvangsaktivering og tvangsarbejde" på Faklens hjemmeside.

At Faklen var parat til at gå til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skyldtes faktisk ikke tillid så lidt som tilslutning til konceptet om absolutte menneskerettigheder. Dels kan man ikke på noget absolut, tværkulturelt grundlag opstille enslydende konventioner og hævde, at de pr. definition er almentgyldige i alle kulturer, dels har det vist sig, at menneskerettighederne først og fremmest tjener et propagandistisk formål. Konstateringen af de talrige menneskerettighedskrænkelser, som Danmark gør sig skyldig i (se f.eks. artiklen "Danmarks krænkelser af menneskerettighederne" i Faklen nr. 16), er således blot en yderligere understregning af hykleriet bag den slags erklæringer, som bruges til at legitimere europæeres og amerikaneres krigsførsel mod og udbytning af andre nationer, mens de samme erklæringer ikke engang tages for pålydende i Vesten.

I artiklen "Borgerløn" hedder det herom:

Højtidelige frihedserklæringer kan selvfølgelig i heldigste fald være både velanbragte og oprigtige, men den fare, at deres blotte eksistens erstatter gennemførelsen af det, de erklærer, er altid overhængende. Ikke mindst i en tid, hvor misforholdet mellem ord og gerning er reglen.

Endvidere er sådanne erklæringer netop alt for ofte resultatet af forhandlinger siddende politiske magthavere imellem og derfor behæftet med slet skjulte forbehold, der ubesværet degraderer den mere iøjnefaldende humanistiske staffage drastisk.

Noget sådant er f.eks. tilfældet for den Europæiske Menneskeretskonvention, EMRK, der blev vedtaget den 4. november 1950. Hvor FNs Universal Declaration of Human Rights fra 1948 blev til i slagskyggen af 2. verdenskrig og den totale umyndiggørelse og umenneskeliggørelse, der kendetegnede Nazityskland, og derfor hylder relativt uforbeholdne idealer om frihed og social tryghed, er EMRK, eller Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der blev vedtaget blot to år senere, allerede anderledes åben over for rettigheds- og frihedsindskrænkninger, der i princippet går endog meget vidt.

I flere artikler forsynes diverse rettigheder med markante undtagelsestilfælde, der reelt fuldstændig ophæver dem, f.eks. retten til »respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance« i artikel 8, om hvilken det specificeres: »Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.«

Med andre ord: Du har ret til respekt for dit privatliv og dit familieliv, dit hjem og din korrespondance - medmindre myndighederne mener, at du ikke har ret til det.

Sådanne træk gør ikke blot erklæringernes (overfladiske) idealisme vanskeligt juridisk brugbar, de gør den tilmed potentielt propagandistisk, og den får dermed let den stik modsatte effekt.

(…)

FNs Menneskerettigheder er formuleret mere direkte end EMRK, men bærer selvfølgelig også sine steder præg af at være skrevet af beslutningstagere, der har nedtonet radikaliteten sammenlignet med historiske paralleller fra f.eks. den franske revolution. I artikel 1 i Universal Declaration of Human Rights hedder det således: »All human beings are born free and equal in dignity and rights,« idet man her hellere følger formuleringen fra den amerikanske Declaration of Independence, »all men are created equal«, end den mere vidtgående artikel 1 i Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Erklæring af menneskets og borgerens rettigheder) fra 1789: »Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits …« - menneskene fødes og forbliver frie og lige i deres rettigheder.

Et karakteristisk eksempel på, hvorledes store erklæringer om borgerrettigheder let omgås herhjemme, er Grundlovens såkaldte sikring af boligens "ukrænkelighed".

I Grundlovens § 72 hedder det: "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse."

Igen er det gummiformuleringen om "en særegen undtagelse", der med et fingerknips eliminerer hele garantien. Faktisk er der i dag ca. halvandet hundred "særegne undtagelser", dvs. love og bekendtgørelser, der giver det offentlige fri adgang til private boliger. Alene i 1999 vedtog Folketinget otte nye love, og udsendte 28 nye bekendtgørelser, der gav adgang til privathjem uden dommerkendelse.

Det er med andre ord vanskeligt at konkludere andet, end at højtidelige erklæringer om menneskerettigheder af den ene og anden slags sjældent er ret meget værd - for andre end dem, der benytter dem i propagandistisk øjemed. Derfor hed det herom i lederen i Faklen nr. 5:

… hvad nytter det, at historiske menneskerettighedserklæringer og frihedsmanifester konsoliderer nyvunden frihed på skrift, og eftertidens regeringer højtideligt proklamerer at ville følge dem, når det hele ganske tydeligt er uforpligtende propaganda, der blot skal afvæbne kritik af undertrykkelsen i selvsamme rettigheders og friheders navn?

Hvad nytter sværmerisk sværgen til den franske revolutions erklæring om menneskets og borgerens rettigheder fra 1789, der i artikel 6 understreger, at loven »skal være den samme for alle«, eller tilslutningen til FNs Universal Declaration of Human Rights fra 1948, hvor det i artikel 11 hedder, at »enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort«, eller i artikel 4, at »slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt«, når magthaverne blot omdøber Uret til Særlov og Slaveri til Tilbud?

Hvad nytter det, at magthavere hylder og underskriver friheden, retfærdigheden og medmenneskeligheden, når de uden konsekvenser kan kalde systemets undertrykkelse fri, lovens ulighed lige og egoismens umenneskelighed medmenneskelig?

(…)

Friheden skal ikke underskrives, den skal vindes, og menneskeretten skal ikke proklameres, men erobres. Al anden snak er kun snak, der skal dække over, at både frihed og menneskeværd konstant bliver os frarøvet af magthavere, der dagligt holder os for nar. Derfor må vi i dag mere end nogen sinde kæmpe lige så kompromisløst for menneskets retlige lighed, som vi emfatisk må insistere på dets ret til forskellighed!

Fagbevægelsen har eksempelvis spillet en iøjnefaldende passiv rolle, imens myndighederne ikke mindst under den socialdemokratisk ledede regering i 1990erne både har stækket strejkeretten og fagbevægelsens egen eksistensberettigelse gennem regeringsindgreb og ved at fratage alle i tvangsarbejde de rettigheder og den minimumsløn, som gælder arbejdsmarkedet i almindelighed.

I artiklerne "Ri-Bus-konflikten" (Faklen nr. 6) og "Der var engang en fagbevægelse" (Faklen nr. 8) samt i et interview med aktivister fra skraldemandskonflikten i Århus og Ri-Bus-konflikten i Esbjerg om behovet for en ny fagbevægelse (Faklen nr. 9), ses kritisk på en dansk fagbevægelse, der engang havde visioner om et andeledes, solidarisk samfund, men i dag er ved at blive ædt op af Socialdemokratiets generelle højredrejning og sit eget forstenede bureaukrati.

Jeppe Berg Sandvej konkluderede i artiklen "Der var engang en fagbevægelse":

Der var engang en fagbevægelse - men den hører vist et andet århundrede til.

Septemberforliget i 1899 slukkede lyset for udviklingen af en visionær kampbevægelse, strejkevåbenet blev indskrænket, og arbejdsgivernes hellige ret til at lede og fordele arbejdet principielt fastslået. Dermed blev fagbevægelsens mulighedsbetingelser reelt symbolske.

På denne arv er LO bygget, og denne arv har den etablerede fagbevægelse værnet stadig mere nidkært om, som arbejdernes »eget parti«, Socialdemokratiet i løbet af det tyvende århundrede tilsvarende er blevet stadig mere synonymt med det bestående. Magten er de velhavendes, og den socialdemokratiske fagbevægelse er både direkte og indirekte plutokratiets vagthund.

Ethvert tiltag til en aktivt kæmpende arbejderorganisation er blevet kvalt af fagbevægelse, arbejdsgivere og myndigheder i tæt forening - bifaldet af Socialdemokratiet - og ethvert forsøg på at tilkæmpe arbejderne en større grad af selvbestemmelse er således altid blevet effektivt underkuet fra centralt hold.

I sidste ende har fagbevægelsen i dag da også utrolig meget at miste, om end ikke så meget i form af indflydelse - men ligesom kirken er den blevet en overordentlig indbringende og bureaukratisk milliardforretning, en forretning, hvis indtjening synes at være blevet formålet i sig selv, kun afbrudt af lejlighedsvise »kampagner« og overenskomstforhandlingers mundhuggeri om petitesser.

Enhver aktionerende faglig aktivist har således uundgåeligt selve fagbevægelsen blandt sine hovedmodstandere - det viser de seneste års arbejdskampe, ikke mindst Ri-Bus-konflikten og skraldekonflikten med al tydelighed.

Men for LO står året i år [1998] ikke desto mindre i festens tegn. LOs forgænger, DSF blev dannet i 1898, og i år fejrer LO således sit 100 års jubilæum. Det sker med pomp og pragt, så ingen glemmer, at LO eksisterer - og hvor vigtig denne eksistens er.

Men spørgsmålet er måske, om fagbevægelsen i Danmark overhovedet nogen sinde fik trådt sine barnesko. Septemberforliget i 1899 var ikke blot et tabt slag, det var barnet, der blev smidt ud med badevandet.

Lige siden har fagbevægelsen blokeret og bekæmpet ethvert forsøg på at udvikle blot tendenser til en regulær faglig kamporganisation. De esbjergensiske buschauffører og århusianske skraldemænd, der mod alle odds tog kampen op på egen hånd, erfor den etablerede fagbevægelses dobbeltspil, da de blev snigløbet af deres egen organisation. De tabte alt, men deres kamp røbede samtidig, at der er kræfter, som både vil og tør trodse systemet, og som det rent faktisk kræver et gigantisk magtapparat at udmanøvrere.

For 100 år siden kunne arbejdere i en spæd kamporganisation skimte drømmen om i fællesskab at stille sig i vejen for den plutokratiske samfundsudvikling. For 99 år siden mislykkedes det fuldstændig.

Måske det var på tide at begynde forfra.

Fagbevægelsen var engang en solidarisk kamporganisation for en undertrykt og underprivilegeret arbejderklasse - det er imidlertid ikke længere arbejderklassen (i den udstrækning dette begreb giver mening i dag), der er mest ildestedt i dette samfund, men en broget skare af udstødte som f.eks. tvangsaktiverede, indvandrere og narkomaner, som af forskellige grunde marginaliseres og kriminaliseres.

I artiklen "Narkotikapolitik som forbrydelse" i Faklen nr. 7 belyste Carsten Agger narkotika(mis)bruget i Danmark og slog til lyd for en afkriminalisering af den store gruppe på 10.000-15.000 narkomaner, som alene pga. et rigidt narkotikaforbud kan tvinges ud i kriminalitet under en stadig mere marginaliseret tilværelse:

I stedet for løsninger - behandling, afkriminalisering, væresteder, legalisering - har vi fået optrapning: Fra narkomanen som offer til narkomanen som samfundsfjende og udskud.

I 1992 var 46% af fangerne i de lukkede fængsler narkomaner.

De er ikke havnet der på grund af deres misbrug. De er havnet der, fordi de ikke kunne skaffe deres stoffer til en rimelig pris, og fordi de ikke kunne helbrede sig selv for en sygdom, heller ingen andre kan helbrede dem for. Og dette er den egentlige narkotikaforbrydelse. I fængslerne finder du mest ulykkelige mennesker, der forsøgte at skaffe til dagen og vejen, som forsøgte at holde abstinensernes rædsler fra livet.

Narkotika siges ofte at være en af de største trusler mod vores retssamfund. Det er rigtigt, men truslen kommer ikke fra narkokriminaliteten, men fra de beføjelser, myndighederne tildeles for at kunne bekæmpe den.

Den egentlige narkoforbrydelse er ikke narkohandlen, men kriminaliseringen, marginaliseringen og forfølgelsen af narkomanerne og de lidelser, de herved påføres.

Narkoforbryderne er de mennesker, som er ansvarlige for deres lidelser, de mennesker, der fastholder en narkotikapolitik bygget på puritansk moraliseren, uvidenhed og intolerance; de mennesker, der uendeligt velmenende benægter, at det kunne være anderledes.

Ensretningens moraliseren er i sidste ende kernen i en populistisk intolerance, der retter sig imod narkomaner såvel som andre marginaliserede grupper. Lederen i Faklen nr. 10 advares imod flertalsdiktaturet, hvor ensretningen i særlig grad rammer dem, hvis forskelle selvfølgelig er mest iøjnefaldende:

Heller ikke et flertalsdiktatur er mindre et diktatur end et enevældigt diktatur, hvad enten det så er kommet til magten ved valg eller vold. Enhver hersker, ethvert system og ethvert flertal, der ikke først og fremmest er forskellenes og derved minoriteternes beskytter, er heller ikke den enkeltes beskytter, for næppe noget menneske tilhører ikke i et eller flere forhold et eller flere mindretal. Det enkelte menneske er i sidste ende selv den mindste, men mest afgørende minoritet.

Hver gang en forskel krænkes, krænkes en minoritet, og hver gang en minoritet krænkes, krænkes mennesket - og hver gang har Magten bevæget sig ad diktaturets vej, om så kun de første skridt.

Hvor krænkes mennesket? Mennesket krænkes, hvor mennesket tvinges til andet end at dele samfundets frugter og respektere næstens integritet. Mennesket krænkes, når ét og bare ét menneske mod sin vilje får indskrænket den handlefrihed, som er alle andre til del, uden at samme menneskes handlefrihed har medført indskrænkelse i andres handlefrihed.

Ikke mindst indvandrere og flygtninge hører til de udstødte, der lider under omfattende diskrimination, kriminalisering og propaganda i dette land, hvilket naturligvis primært er Socialdemokratiets ansvar, eftersom det som ledende regerinsparti i 1990erne mere eller mindre velvilligt har ladet sig dirigere af Dansk Folkeparti på det indvandrerpolitiske område.

Faklen præsenterer en grundig analyse af den yderste højrefløjs kryptofascistiske træk og den både direkte og indirekte indflydelse på dansk politik i serien "det nye højre", hvoraf første del om Søren Krarup blev bragt i Faklen nr. 9 (se også FAKLENS HISTORIE, afsnit 16). Men det har skabt nogen forundring, at vi samtidig har understreget en afstandtagen fra ethvert forsøg på at forhindre højreekstremisterne i at komme til orde - som det f.eks. hedder i den pågældende artikel i Faklen nr. 9 om obstruktionen af den Danske Forenings møder:

Samtidig bæres foreningen dog oppe af en vis medvind, hver gang venstrefløjsaktivister forsøger at obstruere dens møder og således momentant sætter forsamlings- og ytringsfriheden ud af kraft. Få tiltrækker sig sympati som en person, der fysisk forhindres i at sige sin mening, og få kan oprigtigt forsvare en sådan fremfærd.

Da Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard blev overfaldet på Nørrebro i marts 1998 var der i Faklens perspektiv ligeledes tale om et klart uforsvarligt overfald. Under overskriften "Selvmål" hed det i Faklen nr. 8:

Den 24. marts begik ca. 100 unge på Nørrebro venstrefløjens største politiske brøler i dette årti - de angreb Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, med tomater og sten - en enkelt drev det endog til at sparke hende, da hun sad i sin taxa.

Meget, meget modigt - kun 100 mod én. Og ualmindelig heldigt for højrefløjens hidsige krav om strengere straffe, ualmindelig heldigt for politiets krav om flere midler og beføjelser, og ualmindelig heldigt for PET, der har fået foræret den perfekte undskyldning for de indtil for nylig så kritiserede og i alles øjne fuldstændig grundløse overvågninger af venstrefløjen …!

Det ekstreme højre har fået foræret en uvurderlig propagandagave. Til lykke, Pia.

Hele den farlige pøbelmentalitet, som kendetegner talrige højreekstremistiske grupperinger i Europa i dag, har Pia Kjærsgaard formået at manøvrere sig effektivt uden om med Dansk Folkeparti, så det parti, der står for Danmarks absolut mest modbydelige, præfascistiske politik, med held har kunnet profilere sig over for befolkningen som noget nær det pæneste, fornuftigste og almindeligste borgerlige parti.

Og hvad er vel farligere?

Er det os ikke absolut magtpåliggende at lirke den humanistiske pointe ind i hovedet på befolkningen, at alle mennesker er mennesker, uanset farve, tro, politisk overbevisning og etnisk tilhørsforhold? At også minoritetsgrupper skal have præcis samme rettigheder som alle andre, at alle er lige for loven - og er det os ikke magtpåliggende at bekæmpe enhver fascistisk tendens til det modsatte?

Og er det ikke netop højrefløjens taktik at være de fleste, de stærkeste, de magtfuldeste mod de færreste og de svageste? Er det ikke dét, vi bekæmper? Så lad os da fremover aldrig nogen sinde igen benytte højrefløjens midler i vor kamp mod højrefløjen, at vi ikke uforvarende skal fremme højrefløjens egen tankegang - lad os aldrig igen falde for fristelsen til i flok at overfalde et menneske.

(…)

Dermed selvfølgelig ikke være sagt, at vi ikke forstår frustrationen hos de unge på Nørrebro, og selvfølgelig har deres frustration vores fulde sympati, ligesom så mange aktioner fra engagerede politiske aktivister herfra har det. Og selvfølgelig er det den omsiggribende hetz mod indvandrere og flygtninge fra højrefløjen, regeringen og store dele af pressen, som i sidste ende skabte denne konfrontation. Men det undskylder ikke et overfald, hvor der er 100 mod én.

Og hvem ved, hvilke tiltag højrefløjen får gennemført på denne lette foræringssejr? Pia Kjærsgaard og Søren Krarup har allerede presset propagandacitronen til det yderste og med sædvanlig kynisme benyttet episoden til at mistænkeliggøre fuldstændig uskyldige somaliere. TV-speakeren i TV-Avisen samme aften gav også et uhyggeligt fingerpeg, da han konstaterede, at det var »et direkte angreb på demokratiet«, og rettede følgende spørgsmål til vor justitsminister: »Kan man udelukke, at politiske partier står bag det her?« og »Kan det ikke vise sig, at der skal mere til end bare en politimæssig undersøgelse?«

Jo, med et fingerknips er den »neutrale«(!) DR-journalist, Sten Bostrup uden videre parat til at promovere hele det fascistiske magtregister, ganske som de unge konsekvent kaldes »autonome« - en mytisk størrelse på linje med »rockerne«. De bliver aldrig defineret, og de kan således behændigt skydes alt i skoene og derfor legitimere hvad som helst fra myndighedernes side.

Tænk blot, hvad vi så ofte har oplevet fra denne kant - uden nogen anledning overhovedet. Frank Jensen må virkelig have klappet i sine hænder - næsten lige så højlydt som PETs chef og Dansk Folkepartis pressechef.

Lad os håbe, at ingen nogen sinde igen risikerer at forære dem deres egen lille »Rigsdagsbrand« …

Faklen har siden begyndelsen fastslået den humanistiske linje at tolerere alle meningsforskelle og kun bekæmpe ord med ord. Noget andet er selvfølgelig den situation, hvor man må gribe til andre midler for at forsvare sig selv mod fysisk overgreb. Eller som det udtrykkes i "Et humanistisk manifest" i Faklen nr. 1:

Ja, vi må tolerere selv intolerancen - for om vi kun tolererer den, der tolererer os, hvad særligt gør vi så? Gør ikke også den intolerante det samme?

Dermed naturligvis ikke være sagt, at vi skal afstå fra at forsvare os selv og andre mod overgreb. Den tid, der tavst kunne vende den anden kind til, er definitivt forbi - vi må møde intolerancen, som den møder os, ord for ord og slag for slag.

Man kan imidlertid næppe påstå, at Pia Kjærsgaard udgjorde nogen fysisk trussel, ene kvinde over for 100 unge på Nørrebro, hvorfor overfaldet naturligvis ikke kan forsvares - hvor forkasteligt hun og Dansk Folkeparti så ellers efterfølgende har overeksponeret hændelsen og stemplet Enhedslisten som ansvarlige, til trods for at partiet entydigt har taget afstand fra overfaldet.

Og hvor faretruende Dansk Folkepartis propaganda unægtelig fremstår, når man ser på graden af usaglighed såvel som effekten af de hadefulde populistiske kampagner mod muslimer, der minder ikke så lidt om Tysklands antisemitisme i 1920erne - bortset fra, naturligvis, at de i dag primært retter sig mod muslimer og ikke jøder (læs artiklen "Det nye højre, 3: Dansk Folkeparti" i Faklen nr. 13).

En med Danske Folkeparti beslægtet fare er tendensen til, at "indvandrerrepræsentanter" - i hvert fald dem, som pressen ynder at eksponere - falder indvandrere i ryggen for at tækkes en fremmedhadsk opinion (eller i et misforstået forsøg på at svække det ekstreme fremmedhad ved at føje det moderate fremmedhad).

I et interview med Bashy Quraishy (Faklen nr. 7), medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, og i et interview med Leonard Martin og Rage H.M. Rage fra hhv. All African Organisation og det Somaliske Folk i Danmark (Faklen nr. 8) kom ganske anderledes indvandrerrepræsentanter til orde og tog skarpt afstand fra den følgagtige og underdanige rolle, som f.eks. Naser Khader og Mehmet Necef lægger for dagen.

Bashy Quraishy udtalte bl.a.:

Heldigvis er der ikke ret mange af typerne »Onkel Tom« eller »Hvid mands tjener« blandt os. Der er en kolossal forskel på dem, der lefler og synger sange for majoriteten, og dem, som nægter at gøre det. Jeg beundrer personer, som vil have deres rettigheder med stolthed og på deres egne præmisser, og som ikke venter på master's almisser.

Det ville være urimeligt at kritisere andre indvandrerrepræsentanter, hvis det blot skyldtes, at jeg ikke deler meninger med dem, men Mehmet Necef og Naser Khader falder ikke ind under denne kategori. De er enkeltpersoner med deres egen private dagsorden. De synger bare den sang, som de fleste danskere gerne vil høre. Mehmet Necef og Naser Khader har en planlagt strategi for deres karriere og egne politiske motiver i tankerne samt et personligt mål, de skal nå - på indvandrernes bekostning.

Jeg derimod opfatter mig selv som den lille mands fortaler. Jeg kan ikke bestemme, om indvandrere og flygtninge skal være evige gidsler eller ej, men jeg arbejder på, at de bliver fri for undertrykkelsens lænker.

Der er også en anden forskel mellem mig på den ene side og typer som Mehmet Necef og Naser Khader på den anden. De vil så gerne accepteres som danskere, mens jeg betegner mig selv som en dansker med en ikke-europæisk etnisk baggrund. Det er en meget stupid og forfejlet opfattelse blandt nogle pseudo-intellektuelle indvandrerakademikere, at fordi de har en uddannelse og et godt job, så tror de, at de vil blive accepteret i det danske samfund. Det bliver de aldrig.

Mehmet, Bashy, Naser og alle andre ikke-Jensener er og bliver »perkere« for mange danskere. Selvfølgelig bor vi i Danmark, men det faktum forvandler os ikke til danskere.

Men hvis de andre gerne vil kaldes danskere - good luck til dem. Det er okay, men de skal ikke komme og fortælle, at de repræsenterer de etniske minoriteter, eller hvordan samfundet kan »motivere« flygtninge og indvandrere med mindre ydelser og lavere løn. Det værste er, at Mehmet og Naser appellerer til de kræfter i det danske samfund, som ikke ønsker indvandrere, og som bruger de to herrer som murbrækkere mod indvandrere.

Det ville jo være interessant at se Mehmets og Nasers reaktioner, hvis deres medicin blev brugt mod dem selv. Det er dybt forkasteligt, at nogle skinhellige personer, der selv har haft gavn af systemet, ikke ønsker, at det samme skal gælde for andre, eller at systemet ikke skal give andre mennesker samme muligheder.

Jeg vil aldrig være med til denne apartheidpolitik. Jeg er humanist. Jeg tror på humanisme og på, at alle mennesker er lige. Alle mennesker skal have samme muligheder for at fungere i samfundet på lige fod med hinanden. Det er meget fundamentalt for mig.

Jeg kan ikke acceptere det argument, som mange danskere bruger, at samfundet skal stille specielle krav til indvandrerne. Det er forskelsbehandling. Selvfølgelig skal etniske minoriteter lære landets sprog, respektere dets lovgivning, etablere et godt naboskab og langsomt overtage visse danske kulturelle normer, som den enkelte finder passende. Men resten hører under privatlivets fred.

I løbet af 1998 (dvs. Faklen nr. 7-10), kom Christoffer Gertz Bech og Elsebeth Neutzsky-Wulff med i redaktionen, imens Lene Wittrup Jensen og Jens Borglind samme år både gik ind i redaktionen og forlod den igen. I samme periode forlod endvidere Tim Christensen, Jens-Rune Gissel, Troels Liebgott, Per Adler Rosenberg og Jørgen Bitsch redaktionen.

Faklen